MODLITBA SVATÉHO AUGUSTINA:

Ty jsi Kristus, můj svatý Otec, můj dobrotivý Bůh,
můj veliký Král, můj dobrý Pastýř, můj jediný Učitel, můj nejlepší Pomocník, můj nejkrásnější Milý,

můj živý Chléb, můj Kněz navěky,

můj Vůdce do vlasti, moje pravé Světlo,

má svatá Sladkost, má přímá Cesta,

má přejasná Moudrost, má ryzí Prostota,

má pokojná Svornost, moje naprostá ochrana, můj dobrý Úděl, má věčná Spása...


Kriste Ježíši, láskyhodný Pane, proč jsem miloval něco jiného než Tebe a proč jsem v celém svém životě toužil po něčem mimo tebe, Ježíše, mého Boha? Kde jsem byl, když jsem svou myslí nebyl u Tebe? Všechny touhy mého srdce, od nynějška se rozněcujte a vylévejte jen v Pánu Ježíši. Běžte, už jste dost otálely, spěchejte, kam míříte. Hledejte, koho hledáte. Dobrý Ježíši, Tebe ať miluje, v Tobě ať se kochá, Tebe ať obdivuje všechen můj rozum, způsobilý ke Tvé chvále. Bože mého srdce, Ty, který jsi mým údělem, Kriste Ježíši, ať mé srdce pozbývá svého vlastního ducha a Ty sám žij ve mně. Ať se v mém duchu vznítí živé uhlíky Tvé lásky a stanou se dokonalým ohněm, ať stále hoří na oltáři mého srdce, ať pálí v mém nitru, ať planou v hloubi mé duše, ať se v den svého skonání před Tebou objevím dokonalý... Amen.