Před měsícem jsem se dostala ke knize o starci Paisijovi. (1924-1994). Půjčila mi ji přítelkyně, která přešla z katolické církve k pravoslavným. Díky ní trochu nahlížím do pravoslaví. Je tam spoustu moudrosti.

...V dnešních dnech je jen málo opravdových starců, a pokud jsou, skrývají se v ústraní. Straní se hříchu, který my, lidé žijící ve světě, uvnitř světa vyhledávajícího tělesnou rozkoš a pomíjející zábavu pro naše smysly, neustále rozmnožujeme. Všichni duchonosní a bohonosní starci jsou si v jedné podstatné věci velmi podobní, a to v učení o pokoře. Učí nás, abychom získali pokoru, které předchází upřímné pokání a kterou následuje usídlení Boží blahodati(milosti) v našich duších a tělech. Učme se proto od těch, kteří měli a stále mají velkou starost o svět, jenž nedbá své vysoké ceny, za niž byl „vykoupen" naším Spasitelem (1Kor 6,20). Starec Paisij, světským jménem Arsenios Eznepidis, je znám po celém Řecku a dokonce i za jeho hranicemi. Patřil k nejduchovnějším a nejznámějším athoským mnichům, za nímž přicházely tisíce poutníků. Byl vždy připraven si pohovořit, udělit radu, rozřešit nějakou obtíž. Byl pozoruhodným teologem zkušenosti, v souladu s učením svatého Řehoře Palamy, který říká, že „teologem není ten, kdo se mnoho dozvěděl o Kristu, nýbrž ten, kdo pro Krista mnoho vytrpěl...".
Žil na svaté hoře Athos. Byl pravoslavným mnichem.
 
Celá kniha je poutavě napsaná. Sepsal ji jeho žák, a spoustu dalších dobrovolníků. Přicházelo za ním spoustu lidí, pro radu ... Jsou v ní napsané moudré myšlenky...
 
Chci se podělit o pár z nich. Přímé citace z knihy budou rozpoznatelné díky uvozovkám.
 
Duchovní rady:
"1) ve všem, co budeš dělat, přemýšlej, či to chce Kristus, a na základě toho to vykonáš nebo ne.
2) když někomu řekneš ne, ať to znamená ne. A když budeš říkat ano, ať to znamená ano. Nepřetvařuj se. Řekni, co si myslíš, i kdyby se to mělo někoho dotknout. Stále se to snaž říct dobrým způsobem, případně podat vysvětlení.
3) stále měj ve svém nitru tuto vznešenost: vždy dbej o to, co uspokojuje tvého bratra a ne tebe
4) nevšímej si, co činí jiní, ani nezkoumej, proč a jak to dělají. Tvým cílem ať je morální očištění duše a úplné podřízení mysli Boží blahodati. Udělej pro to všechno: modli se, studuj, pokorně opakuj Ježíšovu modlitbu s vědomím, že potřebuješ Boží milosrdenství-když to uplatníš-ve vhodný čas přijde blahodať našeho Krista. Musí být ale "dojatý" naší láskou, dobrotou a pokorou, neboť jen takto nám dá svou blahodať."
__________________
Jsou dva typy lidí, první jsou jako mouchy, vyhledávají odpadky, hovínka, sedají na ně-vyhledávají zlé věci/myšlenky a vrtají se v tom.
Ti druzí jsou jako včely- sedají na květiny a krásné věci-dobré myšlenky.
Vidět jen dobré věci, být slepý ke zlým. Od toho, jaký stroj má člověk, závisí jaký výrobek produkuje. Stroj pokažený-zlé myšlenky.
_______________
"Když ke mně přijde muž a začne mluvit o své ženě, že se chová tak a tak, začnu obhajovat ženu-nakonec mu řeknu, že by měl oslavovat Boha za to, že mu ji dal, a že on je příčinou toho, že se mezi nimi vytratila láska. Nutím ho zamyslet se nad sebou a vrátit k lásce tím, že ho přesvědčím o jeho vině a nabádám ho, aby se zbavil svých zlých myšlenek. To stejné udělám i s jeho ženou. Pak oba dojdou k lásce. Chápou i mě, když je kárám, protože vidí, že je chci opět vrátit k lásce."
 
"Bůh nás neslyší, když se modlíme. Protože nejsme spravedliví. Křivdíme bratrům... nadarmo plýtváme bateriemi. Nepomůže nám celonoční bdění. Každý se dívá na sebe a nezajímá se o jiné. A tak se nemůže podívat na nás. Když máme Boží spravedlnost a vůbec se nedíváme sami na sebe, ale milujeme Boha a bratry, tehdy se Bůh dívá na nás, stará se o nás a nedovolí, aby nám chyběla ani ta nejmenší věc."
______________
"Sír 2,10 Hleďte na dávné pokolení a viďte: Kdo důvěřoval Pánovi a byl zahanbený?
Když někdo žije jednoduše a smýšlí o sobě pokorně, cítí potřebu otcovské starostlivosti Boha a každou starostlivost o sebe s vírou přenechává na Boha. Když dobrý Bůh vidí, že takováto duše se ve všem spoléhá na Něho a ne sama na sebe, pokrývá ji svou starostlivostí a blahodatí. Tehdy duše úplně jasně vidí Boží pomoc, kterou dostává a raduje se.
Bůh chce, aby duše byla jednoduchá, bez mnohých myšlenek a znalostí. Aby byla jako batole, které vše čeká od rodičů. S velkou jednoduchostí musíme prosit Boha a vyznávat před Ním svou bezmocnost, protože jen tak se budeme moct osvobodit od každé starosti. Jako stín jde za naším tělem, stejně tak i Boží blahodať jde za pokorou a vírou.
Jediné, co musíme chtít je to, aby působila Boží láska a prozřetelnost tak a tehdy, kdy On chce. Jak má někdo takovou víru a odhodlání, vidí Boží zázraky. I samotného Boha. A Bůh je neustále při něm, za každých okolností.
Aby se to stalo, nevyhnutně musíme zavrhnout každou světskou pomoc a lidskou naději, bez váhání, s čistým srdcem a důvěrou odevzdat svou mysl Bohu. V tom okamžiku přichází Boží blahodať našeho Krista a naplní naši duši. Ale někteří lidé mají mylnou představu, když si myslí, že můžou mít všechnu starostlivost mysli soustředěnou na pozemské a materiání věci a zároveň čekat od Boha, aby se o ně staral. Ti nekonají dobře. Jak by Bůh pomáhal všem, kteří tak smýšlejí, bylo by to tak, jako by je ničil, protože by tito lidi zůstávali v lásce k světu. Takovým lidem Bůh pomáhá tím, že je nechává v pokušení, aby se jim ztížily podmínky a aby tak sami znenáviděli to, co milují a aby obrátili lásku svého srdce úplně k Bohu.
Beze mě nemůžete činit nic (Jan 15,5)-nezapomínat na to! a když ani to nejmenší nemůžete, proč jste ustrašení o ostatní? Ten je spravedlivě opuštěný Bohem, aby si dobře uvědomil svou bezmocnost a tak aby z celé duše prosil o sílu shora."
_________________
Jednou za ním přišli poutníci a prosili otce aby jim předvedl nějaký zázrak. On jim řekl, že jim uřeže hlavy a pak zase přilepí. To je zaskočilo a už zázrak vidět nechtěli. Měl drsný smysl pro humor. Kdyby Bůh chtěl, udělal by jeden zázrak a všichni by uvěřili. Bůh ale nechce aby lidi uvěřili kvůli Jeho nadpřirozené moci, ale chce, aby věřili a milovali ho kvůli Jeho dobrotě.
______________
Chodíval dvě hodiny pro vodu, teklo jí vždy málo. Po cestě se modlil, aby voda vůbec byla, cestou zpět chválil Boha. Potom byl v klášteře, kde voda tekla normálně, a nevážil si toho. Nedostatek materiálních věcí přibližuje k Bohu. On je Dárcem všeho.
_________________
"Někdo se ho ptal: Proč se pořád zpovídat, když to udělám zas znovu?- Když vás ve válce střelí do nohy-proč bych šel, aby mi obvázali ránu, když mě opět zraní...."
_____________________
Jednou za ním přišli tři muži s bolestmi hlavy. Jednomu poradil, že to má od zubů, druhému, že se má jít vyzpovídat i se ženou, a třetí že má jíst zeleninu.
________________
Jednou se ho někdo ptal: Existují mimozemšťani?- Začal mu vyprávět o strojích a válcích a neužitečném válci. Říkali mu šílený-točil se bez práce-a ty mi taky připomínáš tento válec, zanechal jsi svůj duchovní zápas a tvůj rozum lítá jako šílený válec sem a tam!
_______________
Vyprávěl o muslimovi, který četl evangelium-uvěřil, pochopil tři věci-" 1)Aby miloval Boha a neustále se k němu modlil, aby mu pomáhal. 2) aby miloval bližního 3)aby byl trpělivý ve všem, co se mu stane, aby to přineslo užitek jeho duši. Jeho příbuzní mu vyhlásili válku-ale on uplatnil ty tři věci, obrátili se a obdivovali jeho dobrosrdečnost, nechali se pokřtít. My však, protože nekonáme, co poznáme, ale stále naplňujeme duši znalostmi, jsme zmatení a nemůžeme pomoct ani se osvobodit od zbytečných myšlenek.
V našich domech máme velké knihovny, ale v praxi se nic neděje."
____________
"Nesmíme hledat lidskou útěchu, ale Boží."
______________
"Když jsme se neočistili od svých vášní, nesmíme toužit milovat Boha, protože v této tužbě se častokrát ukrývá namyšlenost. Upřímně musíme chtít-nezarmucovat Ho!"
_____________________
"Črty pravého a skutečného pokání jsou:
1)pocit ubohosti. 2) silné cítění útěchy a naděje na Boží milost 3)nepřítomnost úzkosti"
_____________
"Pokud jsme nepoznali Krista ani se k němu nepřiblížili, snažíme se zachránit jiné! Musíme činit pokání! Starostlivost  o jiné (pokud nejsme duchovně zralí) přenechejme Boohu, kterého prozřetelnost se stará o všechno stvoření."
_________________
"Jak je důležité, aby se duchovní život uskutečňoval s radostí a upřímností a ne proto, že to tak má být! Musíme využít krátký čas, který nám zůstává."
__________________
"Stále musíme být ostražití, abychom nevyslovovali poznámky o jiných, abychom nebyli zvědaví, ale abychom stále dbali o to, jak se osvobodíme ze svých poklesků."
_________________
"Jsme slabí, proto se musíme vyhýbat pondnětům vášní. Když mám rád sladkosti, nesmím se podívat na výkladny cukráren. Kdo se snaží být zdrženlivý, dává pozor na svoje vstupy-svoje oči."
____________
"Žijte co nejjednodušeji. Nekomplikujte si sami život. Dnes mnohé ulehčení spoustávají lidi."
______________
"Děti, které zemřou malé, jdou přímo do Ráje jako andělé. A když umřou jejich rodiče, tito andělé je vítají se zapálenými svíčkami. Rodiče mají duchovní odměnu za tyto anděle- svoje děti. Platí to i opačně - když dítě vyroste a nenastoupí na správnou cestu, i rodiče utrpí škodu."
____________
"Rodiče, kterých děti zaostávají ve vývoji, se kvůli nim nesmí zarmucovat, protože jsou zachráněné. Dokonce by se měli těšit, protože jejich děti bez zvláštních zápasů získali Ráj. Co jiné můžou chtít rodiče, jako mít dítě, které má zabezpečený Ráj? Když to přijímají duchovně, přinese jim to užitek a dostanou duchovní odměnu."
___________
"Když poslouchám křesťany, jak hovoří, že jejich otec zemřel a pláčí, zarmucujem se, protože nemůžou uvěřit a pochopit, že smrt je jednoducho přechod do jiného způsobu života."
_______________
"Dávní otcové kamkoli šli, mysleli na smrt, vykopali si hrob. Dnes když někomu teče z nosu, trápí ho myšlenka, či by neměl jít na vyšetření."
__________________
"Ten kdo je pokorný, nedělá učitele, jen poslouchá. A když je požádaný o názor, pokorně ho vysloví."
________________
"Na základně toho, jak někdo miluje bližního- může pochopit, jak miluje Krista. Když chudý poprosí o košili- a on mu dá nejlepší jakou má."
_________________
"Nejlepším způsobem podnikání je to, když si člověk otevře továrnu na výrobu dobrých myšlenek."
___________________
"Děti moje, co vám mám říct? Vy jste si dnes zvykli jen poslouchat a učit se. Nesnažíte se něco i uplatnit."