Koupila jsem si tuto knížku, abych si k tomu zjistila víc, a moc mě to zaujalo, tak se chci podělit. Knížka je to tato:
http://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Fatima.html

Panna Maria se zjevila třem dětem (Lucii-10 let, Františkovi-9 let a Hyacintě 7 let-malým pasáčkům ovcí v Portugalsku - 13. 5. 1917.
Ještě před prvním zjevením Panny Marie, se jim ukázal anděl.
Uviděli světlo bělejší než sníh. V něm uviděli mladíka, průhledného a zářivějšího než sklo, když skrz něj procházejí sluneční paprsky.
Když přistoupili trochu blíž, rozeznaly jeho rysy. Stáli tam ohromení a překvapení. Došel až k nim a řekl: "Nebojte se! Jsem anděl míru. Pomodlete se se mnou." Poklekl a sklonil hlavu až k zemi. Napodobili ho a opakovali po něm slova:
"Můj Bože! Věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe, a miluji Tě. Prosím Tě o odpuštění pro Ty, kdo v Tebe nevěří, neklaní se Ti, nedoufají v Tebe a nemilují Tě."
Poté, co ta slova třikrát zopakoval, vstal a řekl: "Takto se modlete. Ježíšovo i Mariino srdce pozorně naslouchají hlasu vašich proseb." A zmizel..

Druhé zjevení anděla
"...Copak děláte? Modlete se, hodně se modlete! Ježíšovo srdce i Mariino pro vás mají plán milosrdenství. Neustále přinášejte Nejvyššímu modlitby a oběti."
"Jak se máme obětovat?" zeptala jsem se.
"Všemi způsoby, jakými můžete, nabízejte Bohu oběti na smír za hříchy, kterými je urážen., a jako prosbu za obrácení hříšníků. Tak vyprosíte mír své vlasti."

Třetí zjevení
Anděl držel v rukou kalich, nad nímž byla hostie, z níž kanula do kalicha krev. Anděl nechal kalich i s hostií ve vzduchu, padl tváří k zemi a třikrát zopakoval následující modlitbu:
"Nejsvětější Trojice, Otče, Synu, Duchu svatý, hluboce se ti klaním a obětuji ti nejdražší tělo, krev, duši i božství Ježíše Krista, přítomného ve všech svatostáncích světa, na smír za urážky, rouhání a lhostejnost, jimiž je urážen. A pro zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného Srdce Mariina tě prosím za obrácení hříšníků."
Potom vstal a dětem podal Přijímání.

13. 5. 1917
Děti uviděly něco jako blesk, mysleli, že se blíží bouřka, a chtěli jít domů. Vtom uviděly další záblesk a děti spatřili nad dubem Paní celou oděnou v bílém, jasnější než slunce, zářící jasněji a intenzivněji než sklenice naplněná průzračnou vodou, jíž procházejí sluneční paprsky. Mohla být od dětí zhruba jeden a půl metru. Žádala je, aby na to místo chodili každého 13. po 6 měsíců.
Děti se jí ptaly, zda půjdou do nebe. Ona jim řekla, že ano.
Pak se jich ptala:
"Chcete se obětovat Bohu a snášet utrpení, které vám sešle, jako smírnou oběť za hříchy, kterými je urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?"
"Ano, chceme."
"Budete mít hodně trápení, ale milost Boží bude vaší útěchou." Když Paní vyslovovala tato poslední slova, poprvé rozevřela dlaně a z nich na děti zazářilo intenzivní světlo, paprsek, který pronikal až do nitra, do nejzazšího koutku duše, a způsoboval, že se děti viděly sebe samé v Bohu, jenž byl oním světlem, zřetelněji, než by se viděli v nejlepším zrcadle.

Při třetím zjevení děti žádala o toto:
"Obětujte se za hříšníky a často, zvláště když přinášíte nějakou oběť, říkejte: Ó, Ježíši, to je z lásky k tobě, za obrácení hříšníků  ana smír za hříchy spáchané proti Neposkvrněnému Srdci Mariinu."
Když říkala tato poslední slova, znovu rozevřela dlaně jako v minulých dvou měsících. Zdálo se, že záblesk pronikl do země, a uviděli jsme něco jako velké ohnivé moře. V něm se topili démoni a duše, jako by to byly průhledné uhlíky, černé nebo bronzové v lidské podobě, které pluly v ohni, hnány plameny, které z nich šlehaly a vytvářely oblaka dýmu. Padaly na všechny strany jako jiskry při velkých počárech - bez tíže a pravidelnosti-doprovázeny bolestným a zoufalým sténáním, které vzbuzovalo hrůzu a nahánělo strach.
...

Vyprávění Lucie pokračuje prosbou o zasvěcení Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a ohlášením pronásledování církve a Svatého Otce.
"Když se modlíte růženec, říkejte za každým tajemstvím:

Ó, můj Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují."

Čtvrté zjevení
Lucia: " Co si ode mě žádáte, Paní?
"Chci, abyste i nadále chodili na Cova da Iria každého třináctého dne v měsíci a pokraččovali v každodenní modlitbě růžence. Poslední měsíc udělám zázrak, aby všichni uvěřili."
...
"Modlete se, mnoho se modlete a konejte oběti za hříšníky, protože mnoho duší přichází do pekla kvůli tomu, že není, kdo by se za ně modlil a obětoval."

 

Šesté zjevení

Maria: "Ať už lidé neurážejí Boha, našeho Pána, který je už tolik urážen. Pokud se lidé napraví, skončí válka, ale když ne, skončí svět."


Sluneční zázrak
Pršelo, ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal se sluneční kotouč v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit jako ohnivé kolo metaje všemi směry pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy, skály i lidi. Pak se na několik vteřin zastavilo a nejhýřivější světelné kolo se znovu roztočilo. Pak se opět zastavilo a roztočilo v ještě rozmanitějším oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit, jako by se odpoutalo od oblohy a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta a vzbuzovali lítost nad svými hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo na 70 000 lidí nejen nad tím místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení slunečního úkazu měli lidé šaty úplně suché, jako by vůbec nepršelo.

Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, pokání a modlitbám za hříšníky. Chce jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí v evangeliu. Ve své lásce k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší -  to se neobejde bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je láska a žít v lásce znamená žít v Bohu.

Doma mám ještě knížku Poslední roky života bl. Františka a bl. Hyacinty z Fatimy - od otce Marka Marcela Töröka. Je to silné svědectví posledních dní plných hrdinství (děti zemřely jako malé-na chřipku).. Zítra budou sv. Otcem ve Fatimě svatořečení.